Book Review: Förbaskade Träd

The article is translated to English further below

Bokrecension: Murray Brodin och Strömgårds Förbaskade Träd

Av: Anita Benson

19 maj 2022

Ska detta förbaskade träd, som är så vackert och inspirerande, gå? Vem bestämmer, och hur?

Här finns boken:

Boken är tillgänglig hos ett flertal av Malmö stads bibliotek, samt Arlövs bibliotek. Den finns dessutom på Lunds universitetsbibliotek, och även i punktskrift hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Bild: Bokus

Sammanfattning

En flicka och hennes pappa, som är rullstolsbunden, flyttar in i ett nytt hus medan mamman är bortrest. Huset kommer med en gigantisk gammal ek i trädgården, något som pappan anser vara besvärlig och i vägen, och då planerar han att få bort trädet. Hon försöker på olika sätt att få pappan att inse att trädet måste stanna, och när en ekoxe, en utrotningshotad art som är beroende av sin ek, hittas i trädet, stoppas borttagningen direkt. Pappan blir ännu mer irriterad och otrevlig. Dock till slut river en storm en stor gren ur trädet, vilket låter solskenet strömma ner till terrassen. Detta löser problemet mellan far och dotter, mer eller mindre, och de två försonas.

 

Form och funderingar

Strömgård använder rika färger och arbetar nyanserat med ljus. Trädet, ljuseffekterna det skapar och livet det bär i bilderna skapar en atmosfär som är vacker och rik, djup och ibland mystisk – fast på ett subtilt sätt. Jag anar att bilderna visar intrycket som barnet får av trädet.  Även om hon pratar mycket om att bygga en trädkoja, berättar bilderna att det är mer än bara trädets användbarhet som lockar flickan till det.

Författaren och illustratören använder dessutom en rad andra sätt att skildra flickans känslovärld. Hennes handlingar, hennes varierande och nyanserade ansiktsuttryck och hennes kroppshållning ger läsaren ett starkt intryck av innebörden som hennes relation till trädet har.

Faderns perspektiv görs inte särskilt levande av bilderna; vi får intrycket att han är löjlig och hjärtlös. Vi ser bara hans sura ansiktsuttryck och läser hans nästan sarkastiska kommentarer. Men att behöva ge upp tillgången till en trädgård på grund av ett träd, eller till och med på grund av en ekoxe som bor där, kan vara en bra anledning till grinighet, eller hur?  Barnet i berättelsen har tillgång till trädet och då trädgården på ett helt annat sätt än fadern, som inte kan klättra upp i trädet för att njuta av solskenet, som blockeras av trädets grenar underifrån.

En slump, nämligen en storm som tar bort en stor gren från trädet under natten, ger den kompromiss som krävs för att lösa ett svårt problem, och hjälper till att åstadkomma försoning mellan alla inblandade parter: far, dotter, träd och ekoxe.

- English -

Availability

This book is available at various Malmö city libraries as well as Arlöv’s, at Lund’s University Library, and also in Braille from Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) (the Swedish board for accessible media)

Image: Bokus

Should this darn tree, which is so beautiful and inspiring, go?  Who will decide, and how? 

Summary

A girl and her dad, who is wheelchair bound, move to a new house while mom is away.  The house comes with a giant old oak tree in the garden, something Dad considers a nuisance and in the way, and so he makes plans to have it removed.  She argues with him about keeping the tree, and when a stag beetle, an endangered species dependent on its oak, is found in the tree, the removal of the oak is stopped.  Dad becomes more irritable and unpleasant.  Finally, a storm tears a large branch out of the tree, allowing sunshine to stream down to the terrace. This resolves the issue between father and daughter, more or less, and the pair is reconciled.  


Form and reflections


Strömgård uses rich colors and works nuanced with light and dark.  The tree, the light effects it makes and the life it carries in the pictures make an atmosphere that is beautiful and rich, deep and sometimes mysterious – however subtly.  I have the impression that the artwork suggests what the child sees in the tree:  Although she talks a lot about building a treehouse, the artwork tells us that there is more than just the tree’s usefulness that attracts her to it.

The author and illustrator also use a range of other ways to depict the emotional world of the girl.  Her actions, her varied and nuanced facial expressions, and her body postures give the reader a strong impression of the meaning of her relationship to the tree. 

The father’s perspective is not made vivid by the images; we get the impression that he is being ludicrous and heartless.  We only ever witness his grumpy face and snide remarks.  But having to give up access to a garden because of a tree, or even because of a mere stag beetle might be a good reason for grumpiness, right? The child in the story has access to the tree, and so the garden, in a wholly different way to the father, who cannot climb up into the tree’s branches to enjoy the sunshine, which is blocked from below by the same branches. 

A coincidence, namely a storm removing one large branch from the tree overnight, provides the compromise necessary to solve a difficult problem, and helps to bring about the reconciliation between all involved parties: father, daughter, tree and stag beetle. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *